Finansiell information

Året i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2021 uppgick till 265,0 (194,1) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 2 209,0 (2 061,5) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året 1 881,5 MSEK, jämfört med 1 860,3 MSEK föregående år.

Största delen av årets vinst kan härledas till den mycket goda utvecklingen av aktieinnehavet. Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster. Vakansnivån är fortsatt låg, under 1%.

Koncernen har förvärvat en fastighet och sålt en fastighet. Avyttringen medförde inte någon betydande resultateffekt i koncernen. Om- och tillbyggnaden i Sala har fortskridit enligt plan. Färdigställande och inflytt är beräknad till september 2022. Under året har nybyggnationen färdigställts och tillträde har skett till forskningsanläggningen ESS Campus i Lund. Skandrenting har investerat 3 570 MSEK, motsvarande 25%, i Hedin Mobility Group AB. Hedin Mobility Group AB bedriver handels- och verkstadsrörelse inom motorbranschen. Bolaget klassificeras som ett intressebolag i koncernen.

Bolagets påverkan av pandemiutbrottet bedöms i nuläget som hanterbar och har inte haft någon större resultatpåverkan.

Under året har verksamheten fokuserats på investeringar för befintliga hyresgäster. För närvarande har bolaget pågående kontrakterade investeringar som vid färdigställande kommer att uppgå till ca 500 MSEK.

Fastighetsbeståndet

Vid utgången av 2021 ägde Skandrentingkoncernen 44 (43) fastigheter. Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta uppgår i koncernen vid räkenskapsårets utgång till cirka 287 000 (269 000) kvm, exkluderat pågående projekt.

Framtida utveckling

Skandrenting har en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet.

Trots två år av pandemi och stor osäkerhet i omvärlden levererar både fastighets- och aktieverksamheten de bästa resultaten någonsin. Bolaget har pågående stora investeringar inom framförallt offentlig verksamhet och vi räknar med att kraftigt öka vår exponering mot offentlig sektor under de närmaste åren. Bolaget har haft en mycket god utveckling under senare år och är väl balanserat för framtida utveckling och tillväxt inom privat och offentlig sektor där vi ser stort intresse och behov från såväl befintliga som potentiella hyresgäster och vi tror fortsatt att Skandrenting kommer vara en attraktiv och långsiktig partner för våra kunder och samarbetspartners under många år framöver.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Merparten av bolagets innehav i noterade värdepapper har värderats ned under första kvartalet 2022. Börsnoteringen av Swedish Logistic Property (SLP) har inneburit att värdet ökat betydande avseende detta innehav. Efter noteringen innehar Skandrenting 15,3% av aktierna respektive 18,7% av rösterna i SLP.

Då merparten av hyresgästerna är inom offentlig sektor kommer bolaget med stor sannolikhet att ha ett positivt kassaflöde även under 2022.

Bolagets påverkan av pandemiutbrottet och effekten av kriget i Ukraina bedöms i nuläget som hanterbar.