Finansiell information

Året i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2018 uppgick till 197,1 (345,9) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 112,6 (571,1) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året -124,8 MSEK, jämfört med 227,5 MSEK föregående år.

Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster. Koncernen har förvärvat tre fastigheter och sålt en fastighet. Försäljningen medförde inte någon större resultatpåverkan. Ett av förvärven avsåg mark i Lund där det nu byggs en ny forskningsanläggning, ESS Campus, vilken kommer att uppföras av Skanska Sverige AB. Samtidigt med köpeavtalet och entreprenadkontraktet tecknades även ett långt hyresavtal med European Spallation Source ERIC. ESS Campus skall hysa forskningsanläggningens anställda, besökande forskare och supportfunktioner. ESS Campus består av kontor, laboratorier och verkstäder. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2020/2021. Beräknad investering uppgår till cirka 630 MSEK och finansieras huvudsakligen av Svensk Exportkredit samt Nordiska Investeringsbanken.

Fastighetsbeståndet

Vid utgången av 2018 ägde Skandrentingkoncernen 45 (43) fastigheter. Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta uppgår i koncernen vid räkenskapsårets utgång till cirka 273 000 (272 000) kvm.

Framtida utveckling

2019 har för Skandrentings del börjat bra med en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet. Det pågår ett flertal diskussioner med befintliga hyresgäster om omfattande tilläggsinvesteringar i befintliga fastigheter, innebärande framtida utökade hyresintäkter med långa hyresavtal. Bolaget har haft en god utveckling under senare år och är väl rustat att även fortsättningsvis vara en attraktiv långsiktig partner till befintliga och nya kunder.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Skandrenting har tecknat ett avtal med Kriminalvården gällande en utbyggnad av Salberga Kriminalvårdsanstalt i Sala med cirka 50 kriminalvårdsplatser. Byggstart beräknas till 2019 och beräknas vara färdigt 2022. Investeringen uppgår till cirka 250 MSEK. Samtidigt tecknades ett nytt 25-årigt hyresavtal för hela anläggningen.