Finansiell information

Året i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2020 uppgick till 194,1 (194,0) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 2 061,5 (1017,6) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra lång­ fristiga värdepapper var under året 1 860,3 MSEK, jämfört med 757,2 MSEK föregående år.

Största delen av årets vinst kan härledas till den mycket goda utvecklingen av aktieinnehavet. Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster. Vakansnivån är fortsatt låg, cirka 1 procent.

Koncernen har förvärvat två fastigheter och sålt tre fastigheter. Försäljningen medförde en resultat­ påverkan om 1 MSEK.

I början av året förvärvades Mimers Kulturhus i Kungälv. Fastigheten hyrs ut på ett räntebärande hyresavtal med en kvarvarande löptid på 10 år. Hela fastigheten hyrs ut till Kungälvs Kommun. Därutö­ver har en mindre fastighet förvärvats i Landskrona.

Bolagets påverkan av pågående pandemiutbrott bedöms i nuläget som hanterbar och har inte haft någon större resultatpåverkan. Några av hyresgästerna har till delar beviljats anstånd med hyresbetal­ningar. Anståndet är främst att betrakta som ett likviditetsstöd. Norwegian är en av bolagets större hyresgäster och befinner sig under rekonstruktion. Av utestående fordringar har ca 3 MSEK reserve­rats som osäkra. Därutöver har anstånd beviljats med cirka 3 MSEK.

Under året har verksamheten fokuserats på investeringar för befintliga hyresgäster. För närvarande har bolaget pågående kontrakterade investeringar som vid färdig ställande kommer att uppgå till cirka 1 000 MSEK.

Fastighetsbeståndet

Vid utgången av 2020 ägde Skandrentingkoncernen 43 (44) fastigheter. Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta uppgår i koncernen vid räkenskapsårets utgång till cirka 269 000 (267 000) kvm, exkluderat pågående projekt.

Framtida utveckling

Skandrenting har en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet. Trots ett år av pandemi och stor osäkerhet levererar både fastighets­ och aktieverksamheten de bästa resultaten någonsin. Bolaget har pågående stora investeringar inom framförallt offentlig verksamhet och vi räknar med att kraftigt öka vår exponering mot offentlig sektor under de närmaste åren. Bolaget har haft en mycket god utveckling under senare år och är väl balanserat för framtida utveckling och tillväxt inom privat och offentlig sektor där vi ser stort intresse och behov från såväl befintliga som potentiella hyresgäster och vi tror fortsatt att Skandrenting kommer vara en attraktiv och långsiktig partner för våra kunder och samarbetspartners under många år framöver.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Bolagets påverkan av pågående pandemiutbrott bedöms i nuläget som hanterbar men det är svårt att säga dess påverkan för helåret. Då merparten av hyresgästerna är inom offentlig sektor kommer bolaget med stor sannolikhet att ha ett positivt kassaflöde även under 2021. Några nya önskemål om anstånd med hyresbetalningar på grund av pandemin har inte inkommit.