Finansiell information

Året i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2022 uppgick till 697,6 (265,0) MSEK medan resultat efter fi[1]nansnetto blev -318,1 (2 209,0) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfris[1]tiga värdepapper var under året -1 778,9 MSEK, jämfört med 1 881,5 MSEK föregående år.

Största delen av årets förlust kan härledas till den negativa utvecklingen av aktieinnehaven. Koncer[1]nen har sålt en fastighet. Avyttringen medförde inte någon resultateffekt i koncernen. Om- och till[1]byggnaden i Sala har fortskridit enligt plan. Projektet är slutfört och tillträde skedde 2022-09-01. Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster. Vakansnivån är fortsatt låg, under 1 procent. Under året har verksamheten fokuserats på investeringar för befintliga hyresgäster. För närvaran[1]de har bolaget förhandlade och kontrakterade investeringar som vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 1 500 MSEK. I samband med beslutad investering har det tecknats ett nytt hyresavtal med Polismyndigheten innefattande en om- och tillbyggnad i befintligt Polishus i Karlstad. Hyrestiden är 12 år med start när tillträde till de nya lokalerna sker. Preliminärt tillträde är beräknat till 2026-10-01.

Fastighetsbeståndet

Vid utgången av 2022 ägde Skandrentingkoncernen 43 (44) fastigheter. Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta uppgår i koncernen vid räkenskapsårets utgång till cirka 287 000 (287 000) kvm, exkluderat pågående projekt.

Framtida utveckling

Skandrenting har en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet. Trots krig och stor osäkerhet i omvärlden levererar både fastighets- och aktieverksamheten goda resultat. Bolaget har pågående stora investeringar inom framförallt offentlig verksamhet och vi räknar med att kraftigt öka vår exponering mot offentlig sektor under de närmaste åren. Bolaget har haft en mycket god utveckling under senare år och är väl balanserat för framtida ut[1]veckling och tillväxt inom privat och offentlig sektor där vi ser ett stort intresse och behov från såväl befintliga som potentiella hyresgäster och vi tror fortsatt att Skandrenting kommer vara en attraktiv och långsiktig partner för våra kunder och samarbetspartners under många år framöver.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Merparten av bolagets innehav i noterade värdepapper har ökat i värde under första kvartalet 2023. Då merparten av hyresgästerna är inom offentlig sektor kommer bolaget med stor sannolikhet att ha ett säkert och positivt kassaflöde även under 2023. Bolagets påverkan av den fullskaliga invasionen i Ukraina och effekten av kriget bedöms i nuläget som hanterbar.