Finansiell riskhantering

De finansiella riskerna i Skandrentings portfölj är mycket låga. Riskerna är noga beräknade och fördelade på ett sätt som begränsar den totala exponeringen.

Ränterisk

Vi eftersträvar så låg resultatpåverkan som möjligt till följd av ränte- och valutakursfluktuationer. Merparten av den externa finansieringen är matchad mot hyresintäkterna och bär därmed ingen ränterisk. Den del av fastighetsinvesteringarna som vi finansierar med eget kapital är dock utsatt för en viss omvänd ränterisk. Det betyder att resultatet minskar vid en räntenedgång och ökar vid ränteuppgång. Denna ränterisk utgör i sig en balans mot den mindre del av portföljen som utgörs av traditionella KPI-baserade hyresavtal. Sammantaget är den totala ränterisken mycket låg.

Refinansieringsrisk

Vi har eliminerat refinansieringsrisken i portföljen genom att den externa finansieringen av projekten alltid innehåller lånelöften som är kopplade till hyresavtalens längd.

Likviditetshantering

Likviditetsförvaltningen är ett stöd till huvudverksamheten och de likvida tillgångarna är placerade till låg risk på korta löptider.

Restvärderisk

Vi fastställer restvärden i alla nya affärer genom värderingar. De genomförs av externa värderingsinstitut och egna fastighetskonsulter. I värderingen görs även en bedömning över vilka omställningskostnader som kan behövas vid hyresperiodens slut. Dessa kostnader ställs sedan i relation till ett bedömt marknadsvärde vid samma tidpunkt. Fastigheterna skrivs av enligt plan ned till det avtalade restvärdet.

Kassaflödesrisk

Vi tecknar långa hyresavtal med kunder som har låg kreditrisk. Detta innebär att vår kassaflödesrisk är mycket begränsad.