De främsta fördelarna

Starkare balansräkning

Renting ger minskad långsiktig kapitalbindning och lägre skuldsättning. Det ger en ökad handlingsfrihet för till exempel företagsförvärv och expansion i rörelseverksamheten.

Ökat fokus på kärnverksamheten

Att få tillgång till mer kapital ger utrymme till större satsningar inom företagets kärnverksamhet. Det viktiga är inte att äga fastigheten utan att se till att det som sker i fastigheten leder företaget framåt.

Mer effektiv användning av fastigheterna

Möjligheterna att påverka lokalerna är i princip lika stora som vid eget ägande. Skillnaden är att hyresgästen dessutom får tillgång till vårt kunnande och kontaktnät inom fastighetsbranschen.

Fördelaktiga hyresvillkor

En hyra hos oss står i direkt relation till kapitalkostnaden. Det finns med andra ord inga extra premier för oförutsedda händelser inbakade i hyran. Som hyreslösning är renting ett svårslaget alternativ.

Långsiktighet och trygghet

En lång hyresperiod är ett annat sätt att uttrycka en lång kreditlöftesperiod. Det kan vara en stor trygghet att ha finansieringen av fastigheten säkrad för många år framöver. Samtidigt kan ett optionsavtal garantera total handlingsfrihet även i framtiden.

Kundanpassade lösningar

Ett rentingavtal ger stor trygghet och flexibilitet. Kunden styr många av de parametrar som ingår i avtalet. Därmed kan hyressättningen och hyresnivån skräddarsys efter kundens önskemål. Eftersom kunderna ansvarar för drift och underhåll av fastigheten, har de i princip samma möjlighet att påverka fastigheten som om de själva ägde den. Under hyresperioden kan kunden delta i utveckling och förädling av fastigheten.

Flexibilitet under hyrestiden

I många affärer väljer kunden en optionslösning som innebär att kunden kan förvärva det kommanditbolag som äger fastigheten. Handlingsfriheten blir stor och ett vanligt upplägg är att kunden vid ett eller flera tillfällen under hyresperioden kan köpa tillbaka det fastighetsägande kommanditbolaget till ett pris eller enligt en värderingsprincip som är bestämd i förväg. En optionslösning kan med andra ord ge kunden möjlighet att tillgodogöra sig en eventuell framtida värdetillväxt. Eftersom hyresavtalen är långa och det kan vara svårt att bedöma ränteläget i framtiden har kunden alltid möjlighet att välja olika bindningstider/räntebaser för räntan under hyresperioden.