Arbetsmetoder

Hög kvalitet i dokumentation

En normal rentingaffär löper mellan 15 och 25 år. Den långa löptiden ställer stora krav på en väl genomarbetad och noggrann dokumentation och vi har avtal som svarar mot de behoven. Den juridiska kvaliteten ligger på en hög nivå samtidigt som standardiseringen gör affärsprocessen överskådlig och enkel. Inför varje affär sker en grundlig övertagandebesiktning, där fastighetens skick kontrolleras och dokumenteras.

Fastighetskonsulter

I vårt nätverk ingår ett antal fastighetskonsulter som har lång erfarenhet av att värdera, bygga, utveckla och underhålla fastigheter. De är ofta lokalt förankrade och är en tillgång vid dialoger kring lokala hyresnivåer, myndighetsbeslut, byggplaner i kommunen och liknande frågor.

Parterna i en rentingaffär tjänar på att fastigheten underhålls på ett bra sätt. Kundens fastighetsansvarige träffar regelbundet någon av våra fastighetskonsulter och tillsammans går de igenom fastighetens skick. De går då bland annat igenom yttre och inre installationer, miljöhantering och brandsäkerhet. Om fastigheten inte blir godkänd enligt våra normer tar vi tillsammans med kunden fram en plan för att åtgärda problemen. Därigenom får kunden tillgång till vårt breda nätverk och kompetens kring fastigheter och fastighetsfrågor.

Planerat underhåll är billigare än akut underhåll. Det synsättet skapar rätt förutsättningar för att fastigheten underhålls på bästa sätt. Ett gott skick på fastigheten är viktigt för både värdeutvecklingen och för att verksamheten som bedrivs där ska kunna fungera på ett bra sätt.

Miljö

Vi har ingen egen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljölagen. Enligt våra avtal är det hyresgästen som ansvarar för att ha erforderliga miljö- och hälsotillstånd för sin verksamhet. Vi följer kontinuerligt upp att hyresgästernas ansvar efterlevs genom årliga miljööversyner.

Det lönar sig för alla inblandade att kartlägga eventuella miljöhot i god tid istället för att överraskas av stora och kostsamma problem i efterhand. I samband med förvärv gör vi en riskbedömning av fastigheten ur miljöhänseende. Om det föreligger betydande miljörisker avstår vi från förvärvet.