Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Finansiell information

Året i korthet

Koncernens resultat efter finansnetto för 2017 blev 571,1 (301,7) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året 227,5 MSEK, jämfört med 54,5 MSEK förgående år.


Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster.Vakansnivån är fortsatt låg, cirka 1 procent.

En kund har valt att utnyttja sin köpoption och förvärvat två fastighetsägande kommanditbolag. Försäljningen medförde en vinst på 8 MSEK.

Koncernen har avyttrat två fastigheter i Norrköping samt en fastighet i Lysekil, vilket totalt medfört en betydande vinst om 110 MSEK.

I början av 2018 teckandes ett nytt långt hyresavtal med European Spallation Source ERIC, ESS. Dotterbolaget SKR Spallation AB har i samband med detta förvärvat mark i Lund, där det skal uppföras en ny anläggning, ESS Campus. Inflyttning beräknas till början av 2020, varefter 20-årig hyresperiod påbörjas. Beräknad investering uppgår till 630 MSEK.

Utöver detta har några vilande bolag avregistrerats och likviderats utan någon resultateffekt.

Fastighetsbeståndet

Vid utgången av 2017 ägde Skandrentingkoncernen 43 (48) fastigheter.Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta uppgår i koncernen vid räkenskapsårets utgång till ca 272 000 (420 000) kvm.

Framtida utveckling

2018 har för Skandrentings del börjat bra med en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet. Det pågår ett flertal diskussioner med befintliga hyresgäster om omfattande tilläggsinvesteringar i befintliga fastigheter, innebärande framtida utökade hyresintäkter med långa hyresavtal. Bolaget har haft en god utveckling under senare år och är väl rustat att även fortsättningsvis vara en attraktiv långsiktig partner till befintliga och nya kunder.