Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Finansiell information

Året i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2016 uppgick till 164,6 (170,6) MSEK medan resultat efter finansnetto blev 301,7 (367,0) MSEK. Den orealiserade värdeförändringen av andra långfristiga värdepapper var under året 54,5 MSEK, jämfört med 186,7 MSEK förgående år.


Under året har Skandrenting fortsatt att förädla sin basverksamhet och ett flertal nya kontrakt har tecknats med såväl nya som befintliga hyresgäster.Vakansnivån är fortsatt låg, cirka 2 procent, exklusive projektfastigheter.En omfattande investering på fastigheten Arlanda 3:1 har utförts, där det under 2014 tecknades ett 10-årigt hyresavtal med Norwegian Air Shuttle ASA.Inflyttning har skett i början av 2016.

En kund har valt att utnyttja sin köpoption och förvärvat tio fastighetsägande kommanditbolaget.Avyttringarna fick inte någon betydande resultateffekt för koncernen.

Samtliga aktier i intressebolaget Oscar properties AB har sålts under året. Därutöver har även en tilläggsköpeskilling för tidigare sålt projekt, hänförlig till denna verksamhet, erhållits. Försäljningarna medförde stora reavinster för koncernen.

Under året förvärvades en fastighet i Täby. I samband med detta tecknades ett tioårigt hyresavtal med Mycronic AB. Under året har även två fastigheter förvärvats från NCC i Luleå respektive Kiruna, samtidigt som långa hyreskontrakt tecknades.

Fastighetsbeståndet

Vid utgången av 2016 ägde Skandrentingkoncernen 48 (55) fastigheter.Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta uppgår i koncernen vid räkenskapsårets utgång till 420 000 kvm.

Framtida utveckling

2017 har för Skandrentings del börjat bra med en fortsatt låg vakansgrad och en stabil basverksamhet.Bolaget har haft en god utveckling under senare år och är väl rustat att även fortsättningsvis vara en attraktiv långsiktig partner till befintliga och nya kunder.