Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Affärsidé och strategi

Affärsidé

Vi ger våra kunder tillgång till kapital och kunskap. Varje affär är konstruerad för att ge den grad av trygghet och flexibilitet som kunden eftersträvar. Vår affärskultur bygger på insikten att långa affärsrelationer kräver prestigelöshet i kombination med en konservativ syn på affärsrisk.

Strategi

Skandrenting ska vara ett fastighetsbolag som strävar mot att äga och hyra ut fastigheter på långa hyresavtal.. Med fokus på kunden, fastigheten och ett långsiktigt synsätt skall vi vara en kompetent och stark samarbetspartner.

Vi vänder oss i huvudsak till väl etablerade kunder inom näringsliv med låg kreditrisk samt till stat, kommun och landsting. Detta innebär att Skandrenting har låga risker i sin verksamhet vilket minimerar risken för kreditförluster.

Fastighetsstrategin bygger på förvärv av strategiskt värdefulla fastigheter med möjlighet till alternativ användning. Merparten av hyresavtalen löper som räntebärande hyresavtal på 15-25 år där våra hyresgäster ansvarar för förvaltningen av fastigheten.